siemens یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شرکت های تولیدی صنعتی در سطح جهانی می باشد که در زمینه های مختلف صنعتی بسیار پیشرفته و پیشرو مورد استفاده قرار گیرد.
مدل:
تجهیزاات اتوماسیون صنعتی

تجهیزات ولتاژ ضعیف

EMERGENCY Relys

Design By Masimo